Turisme: pla de xoc

El govern espanyol ha anunciat el pla d’impuls del sector turístic amb una injecció de 4.250 milions d’euros, tot considerant que la seguretat sanitària és molt important per evitar contagis i nous brots. Malauradament, el pla sembla respondre més a la improvisació que no pas a una reflexió profunda, segurament com a conseqüència de no haver comptat per elaborar-lo amb el mateix sector afectat, mitjançant les entitats i institucions que el representen

  • La desaparició del turisme internacional ha deixat la major part dels establiments buits, com ara aquest de Barcelona. JOSEP LOSADA.
ISABEL GALOBARDES - PRESIDENTA DE PIMEC TURISME
Les empre­ses del sec­tor turístic han patit, patei­xen i pati­ran fruit de l’esclat de la covid-19 i dels seus efec­tes adver­sos sobre l’eco­no­mia. A prin­ci­pis del mes de juny i segons dades reco­lli­des per Pimec, observàvem que un 70,3% de les empre­ses rela­ci­o­na­des amb el turisme no tenia acti­vi­tat i un 19,9% la tenia a menys del 50% de la seva capa­ci­tat. A més, el 83,3% d’aques­tes com­pa­nyies regis­tra­ven ten­si­ons de tre­so­re­ria i un 54,4% han pre­sen­tat ERTO per força major i un 79,4% tenen pre­vist pre­sen­tar-lo per causa objec­tiva. Les xifres són alar­mants i més encara si tenim en con­si­de­ració que el turisme con­tri­bu­eix en un 12,3% al PIB català i suposa un 14% del total de l’ocu­pació de Cata­lu­nya, que es dis­tri­bu­eix prin­ci­pal­ment entre l’hos­ta­le­ria, els ser­veis de men­jars i begu­des, els allot­ja­ments i les agències de viat­ges i ope­ra­dors turístics.
 

Dit tot això, el govern espa­nyol ha anun­ciat el pla d’impuls del sec­tor turístic amb una injecció de 4.250 mili­ons d’euros, tot con­si­de­rant que la segu­re­tat sanitària és molt impor­tant per evi­tar con­ta­gis i nous brots. Malau­ra­da­ment, el pla sem­bla res­pon­dre més a la impro­vi­sació que no pas a una reflexió pro­funda, segu­ra­ment com a con­seqüència de no haver comp­tat per ela­bo­rar-lo amb el mateix sec­tor afec­tat, mit­jançant les enti­tats i ins­ti­tu­ci­ons que el repre­sen­ten. A més, cal tenir en compte que bona part dels recur­sos que pre­veu el pla obe­ei­xen als 3.362 mili­ons d’euros que es volen mobi­lit­zar via línies de finançament ICO i, en aquest punt, hem de subrat­llar que les com­pa­nyies neces­si­ten liqui­di­tat de forma urgent a través d’ajuts direc­tes i no incre­men­tant els seus endeu­ta­ments amb el sis­tema finan­cer.

by
 
 

Un altre fac­tor que ens fa pen­sar que reque­rim un pla inte­gral, més enllà del pro­grama d’impuls men­ci­o­nat, és la com­pa­ració amb altres països de la UE. A tall d’exem­ple, França rep 89 mili­ons de turis­tes estran­gers i l’Estat espa­nyol, 83; en con­tra­po­sició, el veí gal dotarà el seu sec­tor turístic d’un ajut de 18.000 mili­ons d’euros. Fins i tot, Itàlia superarà el suport pla­ni­fi­cat pel govern de Sánchez, tot apli­cant 5.000 mili­ons d’euros.

 

I, si a tots els ele­ments expo­sats, hi afe­gim que Cata­lu­nya és una des­ti­nació de turis­tes inter­na­ci­o­nals a diferència d’Anda­lu­sia, que ho és prin­ci­pal­ment de naci­o­nals, enten­drem que la comu­ni­tat anda­lusa sigui un dels líders mun­di­als de reser­ves, ja que la ciu­ta­da­nia, davant la con­tingència del coro­na­vi­rus, sem­bla que optarà per fer les vacan­ces a llocs d’inte­rior, evi­tant viat­ges a l’exte­rior. Ara s’obre la incer­tesa del que impli­carà per al ter­ri­tori català l’ober­tura de fron­te­res amb els països de l’espai de Schen­gen.

Plan­te­jat tot el “sudoku” que viu el sec­tor turístic, toca abor­dar les poten­ci­als mesu­res per avançar en posi­tiu i tenir cura del turisme, perquè el 12,3% del PIB és una con­tri­bució clau per a una eco­no­mia. En aquest sen­tit, des de Pimec plan­te­gem un pla de xoc amb acci­ons reals, que depen­drien d’actuar en el curt i el mitjà ter­mini.

Pel que fa al curt ter­mini, dins el període 2020/2021, plan­te­gem ajuts direc­tes en dos àmbits d’actu­ació: el pri­mer, a favor de les pimes i autònoms per així reac­ti­var el sec­tor amb 2.800 mili­ons d’euros, i, el segon àmbit, en bene­fici de les per­so­nes i famílies per revi­ta­lit­zar la demanda, per exem­ple amb bonus. Com a segona acció, cal­dria dotar d’una línia de finançament ICF/ICO de 2.000 mili­ons d’euros amb un tipus d’interès de l’1,5% i amb ope­ra­ci­ons a sis anys. Després pro­po­sem tot un seguit de mesu­res com ara la modi­fi­cació de la llei d’hisen­des locals i de la llei d’esta­bi­li­tat pres­su­postària per injec­tar l’estalvi/exce­dent de les admi­nis­tra­ci­ons; incor­po­rar una dis­po­sició addi­ci­o­nal a la Llei 5/2017, de 8 de març, que esta­bleixi l’exempció de l’impost sobre esta­des en esta­bli­ments turístics; reduir l’IVA del sec­tor al 4%; des­gra­va­ci­ons fis­cals per mesu­res cor­rec­to­res; ampliar l’ERTO fins al desem­bre del 2020 i legis­lar de forma clara evi­tant pro­ble­mes d’inter­pre­tació de les nor­mes per no incórrer en inse­gu­re­tat jurídica.

Amb referència al mitjà ter­mini, les mesu­res adi­ents serien modi­fi­car el RD sobre el Con­sorci de Com­pen­sació d’Asse­gu­ran­ces, tot incor­po­rant-hi epidèmia i pandèmia com a risc cobert; can­viar la legis­lació per faci­li­tar la cober­tura asse­gu­ra­dora de les epidèmies; poder sobre­pas­sar la regla d’esta­bi­li­tat pres­su­postària en sec­tors que superin el 10% del PIB, i asse­gu­rar que els fons euro­peus addi­ci­o­nals per a la recu­pe­ració econòmica s’adre­cin sobre­tot a regi­ons turísti­ques i en forma d’ajuts direc­tes.

 

 

EL PUNT AVUI

12/07/2020