Activades les ajudes al turisme i l’oci nocturn

Empresa i coneixement obrirà aquest dijous la nova línia d'ajuts de 19 milions d'euros destinada a empreses i autònoms del sector turístic afectats per la Covid-19. Les sol.licituds es podran tramitar a partir de les 9h a través del Canal Empresa, seguint un procés en línia "simplificat". Els beneficiaris rebran les ajudes en funció de l'ordre d'arribada de les sol.licituds, tot i que la convocatòria no quedarà tancada quean s'arribi a l'import global de la línia. Està previst cobrir entre 3.000 i 4.000 sol.licituds.
  

REDACCIÓ - BARCELONA
 

També els pro­pi­e­ta­ris de locals d’oci noc­turn i de parcs infan­tils pri­vats poden sol·lici­tar a par­tir d’avui a par­tir de les 12 h al Canal Empresa les aju­des pels per­ju­di­cis cau­sats per la pandèmia. El govern des­tina 10 mili­ons en aju­des a aques­tes dues acti­vi­tats. Els locals d’oci noc­turn de menys de 10 emple­ats rebran una apor­tació única de 6.000 euros per esta­bli­ment i els de més de 10 emple­ats, una de 9.000 euros, men­tre que els parcs infan­tils pri­vats per­ce­bran un ajut de 6.000 euros.

Tre­ball va anun­ciar ahir que l’ajut extra­or­di­nari des­ti­nat als pro­fes­si­o­nals i tècnics de les arts escèniques, arts visu­als, música i audi­o­vi­sual i altres acti­vi­tats cul­tu­rals, que ara estan atu­ra­des, sor­tirà demà, diven­dres, i serà per a les per­so­nes que han cobrat menys de 13.000 euros els tres pri­mers tri­mes­tres de l’any.
 
EL PUNT AVUI
26/11/2020