Thomas Cook i la tecnologia centren el fòrum de turisme

 Lloret de Mar reuneix experts de diferents àmbits que tracten sobre el salt tecnològic en el sector turístic

 Afirmen que models turístics explotats fins ara, com Thomas Cook, han quedat obsolets

La fallida de l’ope­ra­dor britànic Tho­mas Cook com a exem­ple de la neces­si­tat d’adap­tar-se a la tec­no­lo­gia del turisme va cen­trar ahir el fòrum BTM de Llo­ret de Mar, en què van par­ti­ci­par experts en àmbits com el de la gas­tro­no­mia o la segu­re­tat.

 

Un grup d’assistents en un dels debats sobre tecnologia, en la jornada d’ahir a Lloret EFE.
Orga­nit­zat per la Fun­dació Cli­ment Gui­tart, l’Agen­cia Efe i l’Agència Cata­lana de Turisme, ahir va tenir lloc la segona edició d’una cita que asses­sora sobre el salt tec­nològic en el sec­tor turístic.
 
Així, per exem­ple, els assis­tents van conèixer nove­tats com les experiències amb ulle­res de rea­li­tat vir­tual que per­me­ten mos­trar llocs i esta­bli­ments a cli­ents interes­sats a conèixer-los en per­sona, pre­sen­tats pels res­pon­sa­bles de la firma 360­To­talweb. La tec­no­lo­gia 4D va ser mos­trada pel fun­da­dor de The Earth­nauts, Rick Alfaro, i la rea­li­tat immer­siva, pel direc­tor de ser­veis al cli­ent de Visyon, que va expli­car que es tracta de nove­tats que decan­ta­ran la decisió del cli­ent en el moment d’esco­llir un viatge.
 
La pre­si­denta de la Fun­dació Cli­ment Gui­tart, Cris­tina Cabañas, i el dele­gat gene­ral de Cata­lu­nya de l’Agen­cia Efe, Lean­dro Lamor, van intro­duir la jor­nada i van des­ta­car que els models turístics explo­tats fins ara han que­dat obso­lets amb aquest exem­ple de Tho­mas Cook.
 
El BTM ha trac­tat dife­rents àmbits del turisme, com la gas­tro­no­mia, per a la qual cosa ha comp­tat amb una taula en la qual s’han asse­gut cui­ners com Carme Rus­ca­lleda i Car­les Gaig, el coc­te­ler Javier de las Mue­las, el mes­tre pas­tis­ser Chris­tian Escribà i el pro­pi­e­tari de Ca l’Isi­dre, Isi­dre Gironès. Rus­ca­lleda, en la seva anàlisi del salt tec­nològic i tot allò que com­porta, va subrat­llar que “cal rein­ven­tar el res­tau­rant”, i De las Mue­las va augu­rar que molts d’aquests esta­bli­ments “des­a­pa­rei­xe­ran”.

Una altra de les tau­les des­ta­ca­des va ser la de segu­re­tat, amb presència de Poli­cia Local i Mos­sos d’Esqua­dra, aquests últims amb un expert en la lluita anti­ter­ro­rista, qui, sense reve­lar la seva iden­ti­tat per motius de pro­tecció, va llançar un mis­satge posi­tiu en subrat­llar que apre­cien un menor risc d’atemp­tat giha­dista a Cata­lu­nya.

El soci­oecòleg Ramon Folch va pro­ta­go­nit­zar una ponència en què va dei­xat clar que el turisme s’enfronta amb un “canvi sistèmic”, i dos res­pon­sa­bles de dades i anàlisi de Vue­ling Air­li­nes van expli­car el pro­grama d’inno­vació de la seva com­pa­nyia i eines amb les quals tre­ba­llen, com ara robots de con­versa o algo­rit­mes pre­dic­tius. D’altra banda, la cofun­da­dora de Fibra­cat Merit­xell Bau­tista va qua­li­fi­car la tec­no­lo­gia 5G com “un tren que tot­hom ha d’apro­fi­tar”.

 

ECONOMIA

LLORET DE MAR - 4 octubre 2019 2.00 h