Les pernoctacions hoteleres a Catalunya pugen gairebé un 3% a l’agost fins als 8,9 milions

 Els visitants de l’Estat baixen un 1,6% respecte a fa un any i els estrangers pugen un 4,7%, segons dades de l’INE

  • Turistes amb maletes a Lloret de Mar QUIM PUIG.
El nom­bre de per­noc­ta­ci­ons hote­le­res va aug­men­tat un 2,83% a l’agost a Cata­lu­nya en com­pa­ració amb el mateix mes de l’any ante­rior, segons dades de l’Ins­ti­tut Naci­o­nal d’Estadística (INE). En total hi van haver 8.938.433 per­noc­ta­ci­ons, de les quals 6.432.109 van ser d’estran­gers (+4,7%) i 2.506.325 de resi­dents a l’Estat. Aquesta dar­rera tipo­lo­gia baixa un 1,61% i Cata­lu­nya és el ter­cer destí pre­fe­rit, amb un 13,8% del total de per­noc­ta­ci­ons de resi­dents a l’Estat. Pel que fa als estran­gers, Cata­lu­nya és el segon destí amb el 34,3% del total i per dar­rera de les Illes Bale­ars. L’ocu­pació hote­lera es va situar en el 80,6%, men­tre que la mit­jana esta­tal va ser del 76,8%.
 

Al con­junt de l’Estat, les per­noc­ta­ci­ons en esta­bli­ments hote­lers van pujar un 1,5% fins a superar les 46,9 mili­ons. Les de resi­dents a l’Estat pugen un 3,7% i les de no resi­dents ho fan un 0,1%. L’estada mit­jana va bai­xar un 1,6%, fins a situar-se en 3,7 per­noc­ta­ci­ons per viat­ger.

EL PUNT AVUI

24/09/2019